Инвест

Инвестиции в земеделски земи или в жилищни недвижими имоти

Отличителни разлики на земеделската земя като инвестиционен инструмент спрямо жилищните недвижими имоти (ЖНИ)

Картинка на блог статията
 1. Земеделската земя не се произвежда (за разлика от ЖНИ);

 2. Земеделската земя не се амортизира (в общия случай, за разлика от ЖНИ);

 3. Земеделската земя е инвестиционен актив, който физически не може да се открадне;

 4. Земеделската земя не изисква разходи за ремонти и поддръжка – поемат се от наемателя;

 5. Земеделската земя е основен производствен актив, чрез който се произвеждат жизнено необходими стоки;

 6. Повсеместен е превесът на търсенето над предлагането на земеделски земи за покупка и наемане;

 7. По-малки суми са необходими за покупката на земеделска земя като инвестиционен актив в сравнение с ЖНИ;

 8. Няма риск, ако притежаваме земеделска земя като инвестиционен актив, да останем
  без наематели – има огромно постоянно търсене и конкуренция между наемателите с цел увеличаване на обработваемите площи;

 9. При отдаване на земеделски земи под наем няма празни периоди при отдаването, които да намаляват очаквания паричен поток от ренти;

 10. Възможности за рентен арбитраж при отдаването на земеделски земи под наем
  с цел повишаване на доходността от наеми;

 11. Доходите от отдаването на земеделски земи под наем са необлагаеми;

 12. Съществува държавна регулация и контрол в наемните отношения, защитаващ собствениците на земеделски земи;

 13. Разходът на време за управление на инвестиционният актив земеделска земя е минимален - минути на година;

 14. Земеделската земя ни защитава по-добре от инфлация;

 15. Земеделската земя е с по-ниска ценова волатилност (колебливост).

 16. Земеделската земя е с нулева корелация с другите инвестиционни активи. Остава практически незасегната от манипулациите във финансовата система и затова се представя много по-добре при финансови кризи;

 17. Лошата демографията не е отрицателен фактор за инвестицията в земеделска земя. В
  среда с лоша демография, но с добра механизация, технологии и рентабилност може да се произвежда и да се изнася на пазари с добра демография.

 18. Можем периодично да купуваме земеделска земя в едно и също землище, което при евентуална комасация да добави стойност към инвестиционния ни актив.

 19. Ако сме инвестирали в добри землища и решим да продаваме инвестиционния актив, земеделската земя е с по-голяма ликвидност спрямо ЖНИ;

 20. Възможност за модификация с цел по-голяма доходност чрез промяна на предназначението на земеделската земя.