Landlord

Информационен портал за земеделски земи

Landlord карта е мощен инструмент за търсене на всичко, свързано със земеделските земи

В полето за търсене може да търсите по землище, община, област, арендатор или холдинг. Резултатът от всяко търсене се вижда в полето, разположено вляво от картата.

Информационен панел

Всяко землище има информационен панел. На него се виждат:

 • Количеството декари обработваема земя в землището.

 • Общия брой на арендаторите в землището;

 • Средната категория на земеделските земи в землището;

 • Средната оценка за конкурентоспособност на арендаторите в това землище.

Навигационни табове

Навигационните табове позволяват бързо да се преминава от един тип информация към друг.

Арендатори

За всеки арендатор се вижда:

 • Какво  количество декари земеделска земя обработва в конкретното землище и с колко те са се увеличили или намалили за последната стопанска година;

 • Общото количество декари земеделска земя, обработвана във всички землища, където развива своя земеделски бизнес, и с колко те са се увеличили или намалили за последната стопанска година; 

 • Броят на землищата, в които обработва земеделски земи, както и в колко общо общини и области се намират те;

 • Таблична разбивка на количеството обработваеми декари във всяко землище, като същевременно тази информация се визуализира на картата;

 • Средната категория на земеделските земи, обработвани от  всеки арендатор на ниво землище и общо за всичките му землища, в които развива своя земеделски бизнес;

 • Комасационен фактор - представлява средното количество декари земеделска земя, обработвана от всеки арендатор във землище. Получава се, като се разделят общите му декари на броя землища, в които развира своя земеделски бизнес.

 • Вдясно от името на всеки арендатор има стрелка за отваряне на личната му страница, където се има по-подробна информация за него.

Класация на декарите

Класира всеки арендатор на база количеството обработвани декари земеделска земя от него на ниво:

 • землище;

 • община;

 • област.

История на декарите

Показва в табличен вид исторически данни за всеки арендатор (колко декара земеделска земя е обработвал в землището). Данните могат да се сортират за всяка стопанска година възходящо или низходящо. Тази информация е много полезна,  когато се анализира кой печели или губи битката за наемане на земеделска земя в землището. Това почти винаги е в пряка връзка с рентите. Арендаторите, които са по-конкурентноспособни и могат да плащат по-високи ренти, постепенно привличат все повече наемодатели и обработват все повече земеделски земи.

Landlord рейтинг

Изчислява се на базата на обективно измерими данни (метрики). Наличен е само за юридически лица, които са длъжни да публикуват своите годишни финансови отчети (ГФО) в търговския регистър. Тези метрики са:

 • Обработваните от всеки арендатор общо декари земеделски земи във всички землища, в които развива своя земеделски бизнес;

 • Финансовите показатели на всеки арендатор, публикувани в неговия годишен финансов отчет (ГФО).

Landlord рейтинг показва конкурентоспособността на арендатора, сравнена с всички негови конкуренти в цялата страна. Максималният теоретично възможен Landlord рейтинг е 100, но практически най-добрите арендатори постигат рейтинг около 90.

Landlord рейтингова скала за конкурентоспособност:

 • над 85 - удивителна;

 • над 70 - отлична;

 • над 55 - много добра;

 • над 45 - средна;

 • под 40 - ниска.

Landlord рейтингът се вижда на две места. В едноименния таб се показва в табличен вид. В таба Арендатори е като значка пред името на всеки арендатор.

Внимание! Рейтингът на арендаторите, които развиват дейност извън чисто земеделския бизнес, свързан с обработка на земеделска земя, може да е завишен (например когато допълнителен финансов оборот е реализиран от фирма на арендатора от търговия извън основната му селскостопанска дейност).

Ренти

За всеки арендатор събираме рентите, които изплаща през годините във всяко землище на краудсорс принцип по два начина:

 • Ротребителите доброволно споделят рентите, които са получавали от техните арендатори, чрез бутона Добави рента;

 • Чрез информационен бартер  разменят с Landlord информация за рента, която са получили от конкретен арендатор в конкретно землище през конкретна година. В замяна получават от Landlord цялата налична информация за даденото землище. Бартерът е достъпен от личния профил на потребителя. Максималното количество бартери за всеки потребител е ограничено до три на година.

Цени

В графичен и табличен вид са представени историческите цени на земеделските земи във всяко землище. Тази ценова статистика е на база обявите за продажби на земеделски земи, публикувани във всички публични източници в мрежата. Така лесно може да се сравняват текущите офертни цени за продажби на земеделски земи с историческите цени и да се прави нужният анализ.

На ниво община и област са представено средните цени на земеделските земи извлечени от два източника:

 • средните офертни цени на земеделските земи събрани от Landlord;

 • средните цени на сделките с ниви събирани от Националния статистически институт (НСИ)

Реалните средни цени на земеделските земи са някъде по средата на статистическите данни извлечени от Landlord и НСИ.

Метрики

Изчисляваме ги на базата на:

 • Публикуваните последни годишни финансови отчети на арендаторите (само за юридическите лица). 

 • Обработваните декари според сключените от арендаторите договори за наем/аренда за обработка на конкретни земеделски земи през последната календарна година.

Важна подробност! При двете метрики има забавяне във времето. Пример:

 1. ГФО за 2019 г. се публикува най-рано в средата на 2020 г. и отразява резултатите, получени от количеството обработвани декари от всеки арендатор през стопанската 2018 - 2019 г.

 2. Тези договори обаче са сключвани до средата на 2018 г. Така се получава разлика във времето от 2 години. До средата на 2018 г. са сключени договорите с наемодателите за обработка на конкретните земеделски земи, есента на 2018г. и пролетта на 2019г. се сеят съответните селскостопански култури.

 3. Реколтата се прибира през есента на 2019г.

 4. В началото на 2020г. счетоводно се отчитат финансовите резултати за 2019 г. Финансовите  резултати за 2019 г. се публикуват в търговския регистър в средата на 2020 г. Тогава те се появяват в Landlord и с тях изчисляваме последния актуален Landlord рейтинг.

Категории на земеделските земи

За всяко землище показваме:

 • Средната категория на земеделските земи, извлечени от кадастралната карта.

 • Детайлната разбивка - колко декара земеделски земи има в землището от всяка категория.

 • Общият брой на обработваемите парцели в землището с НТП нива, както и какъв процент са те спрямо цялата обработваема земеделска земя в землището.

Земи БГ

Ландлорд дава всички инструменти за намирането и управлението на земеделски земи, независимо дали сте инвеститор, арендатор или наследник на имоти.