Агрофор ООД

Обща информация
 
 
3669 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

21
2019
На печалба
3669 дка (+497)
Комасационен фактор: 524 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3669 дка (+497)
Средец1148 дка (+167)
Средец1018 дка (+81)
Средец860 дка (+79)
Средец321 дка
Средец127 дка (+43)
Средец125 дка (+125)
Средец70 дка (+2)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агрофор ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203470808
 
5
 
466 000 лв.
 
18 000 лв.
 
 
 
-
 
Растениевъдство
 
-
 
жк УПИ - ХVIIIкв. 150 гр. СРЕДЕЦ обл.БУРГАС, гр.СРЕДЕЦ 8300
 
Бургас, Средец, бул./ул. кв. 150 гр. СРЕДЕЦ, Средец
 
300 лв.
 
2015 г.
 
-
 
-
 

Паню Добрев Нотев

 

Доменик Кирилов Калудов (200.00 лв. / 66.67%)

Паню Добрев Нотев (100.00 лв. / 33.33%)

 
-
 

Растениевъдство, животновъдство и лов, отглеждане на едногодишни растения, отглеждане на многогодишни насаждения, дейности на разсадници, животновъдство, комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство, спомагателни дейности в селско стопанството, лов и спомагателни дейности, горско стопанство-възпроизводство на гори, дърводобив, събиране на диворастящи и недървесни продукти, спомагателни дейности в горското стопанство, рибно стопанства-риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, търговия на едро, търговия на дребно, търговия на дребно в неспециализирани магазини, търговия на дребно в специализирани магазини, туристическа агентска и операторска дейност, други дейности свързани с пътувания и резервации, туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, издателска дейност, информационни услуги, операции с недвижими имоти, счетоводни дейности, рекламна дейност и проучване на пазари, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, добив на неметални материали и суровини, производство на хранителни продукти, производство на облекла, производство на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, събиране и обезвреждане на отпадъци и рециклиране на материали, търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт, сухопътен транспорт, складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, други професионални дейности, даване под наем и оперативен лизинг, дейности по наемане и предоставяне на работна сила, дейности по охрана и обследване, дейности по обслужване на сгради и озеленяване, строителство на жилищни и не жилищни сгради, строителство на съоръжения, специализирани строителни дейности, ремонти, други персонални услуги и всичко разрешено от закона.

Финансови данни за Агрофор ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
8872686870
505084127
1204105210019811148
855712787781860
471471480321321
8238238659371018
125
Общо34913180320131723669

Обща история на декарите по години

1819202122
Агрофор ООД34913180320131723669
Общо34913180320131723669

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
8872686870
505084127
1204105210019811148
855712787781860
471471480321321
8238238659371018
125
Общо34913180320131723669

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агрофор ООД21

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агрофор ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.